خرید(بررسی جايگاه MDA در معماري سيستمهاي سازماني)

بررسی جايگاه MDA در معماري سيستمهاي سازماني/بررسی جايگاه MDA در معماري سيستمهاي سازماني/30019279/ipr
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی جايگاه MDA در معماري سيستمهاي سازماني وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 180

٣ ٢ ١ معرفي MDA ...................................................................................................................٣ ٢ ٢ مفاهيم پايه اي....................................................................................................................٣ ٣ چگونه MDA به کار گرفته مي شود؟ .................................................................................٣ ٣ ١ تهيه مدلهاي CIM٣ ٣ ٢ ايجاد مدلهاي PIM......................................................................................٣ ٣ ٣ تهيه مدل سکو ............................................................٣ ٣ ٤ نگاشت (Mapping٣ ٣ ٤ ١ نگاشتهاي نوع مدل (Model Type Mappings٣ ٣ ٤ ٢ نگاشتهاي نمونه مدل (Model Instance Mappings٣ ٣ ٤ ٣ نگاشتهاي ترکيبي نوع و نمونه ................................................................................٣ ٣ ٤ ٤ مدلهاي علامت گذاري شده (Marking Models٣ ٣ ٤ ٥ الگوها (Templates)..................................................................٣ ٣ ٤ ٦ زبان نگاشت (Mapping Language) .....................................................٣ ٣ ٥ علامت گذاري يک مدل ................................................................................٣ ٣ ٦ تغيير شکل (Transformation)٣ ٣ ٧ تغيير شکل مستقيم به کد٣ ٣ ٨ سابقه تغيير شکل (Record of Transformation44٣ ٣ ٩ تهيه PSM44 فصل چهارم : MDA و معماري سازماني٤ ١ مقدمه٤ ٢ رده بندي پايه اي مدلها٤ ٣ توسعه تدريجي٤ ٤ چگونه مدلها با يکديگر متحد مي شوند٤ ٥ نقشهاي فرآيند MDA54٤ ٦ توليد مدلهاي مختلف سازماني در سطوح مختلف تجريد٤ ٦ ١ مدلهاي کاري٤ ٦ ٢ مدلهاي نيازمنديها٤ ٦ ٣ مدلهاي مستقل از سکو (PIMs62٤ ٦ ٤ مدلهاي خاص سکو (PSMs)٤ ٦ ٥ مدلهاي فيزيکي و خودکارسازي استقرار٤ ٧ رديابي بين سطوح مختلف تجريد٤ ٨ هماهنگي بين مدلهادر سطوح مختلف تجريد٤ ٨ ١ روش مهندسي پيشرو (Forward Engineering68٤ ٨ ٢ روش مهندسي دوطرفه جزيي (Partial Round Trip Engineering٤ ٨ ٣ روش مهندسي دوطرفه کامل (Full Round Trip Engineering٤ ٨ ٤ روش مهندسي دو طرفه و قيدهاي معماري٤ ٩ لايه هاي مختلف در معماري سازماني٤ ١٠ هماهنگي بين لايه ايدر معماري سازماني فصل پنچم : نتيچه گيري٥ ١ مروري بر اين گزارش٥ ٢ نتايج حاصل٥ ٣ تعريف يک مساله براي کارهاي آتي٥ ٤ پيشنهادي براي حل مسالهمراجع و منابعفصل ١مقدمهفصل اول – مقدمهرشد و ترقي اقتصادي يک صنعت بر اساس سه فاکتور اصلي محاسـبه مـي شـود: کيفيـت ، مانـدگاري، وهزينه توليد. ساخت نرم افزارهاي باکيفيت و بادوام گران است . بنابراين بايـد بـه نـوعي مـصالحه اي بـين کيفيت ، دوام و هزينه انجام داد. اين مصالحه ، اصلي ترين چالش فرا روي صنعت نرم افزار است .تاريخچه صنعت نرم افزار نشان مي دهد اصلي تـرين دغدغـه ايـن صـنعت افـزايش کيفيـت و مانـدگاري نرم افزارها به همراه کاهش هزينه هاي توليد است . در ادامه مرور بسيار کوتاه بر آنچه در صنعت نرم افـزار رخ داده ، خواهيم داشت و اشاره مي کنيم امروزه چه نيازهايي مطرح است و چگونه بايد آنها را بـرآورده کنيم .١ ١ از محاسبات ماشيني تا محاسبات سازمانيبرنامه نويسهاي اوليه که به آنها کدکننده ١ گفته مي شد،دستوراتشان را به شکل صفر و يک براي کـامپيوتر بيان مي کردند. اين الگوي متشکل از صفر و يک متناظر با زبان طبيعي CPU بود که به آن زبـان ماشـين گفته مي شد. اين روش امروزه بسيار ناکارآمد به نظر مي رسد، اما براي برخي از کاربردهـاي خـاص کـه در آنها سرعت محاسبه از اهميت بالايي برخوردار است ، اجتناب ناپـذير اسـت . همچنـين ايـن روش بـه برنامه نويسان اجازه مي دهد از حافظه به بهترين شکل استفاده کنند. با اين حال ، چنـين روشـي بـه دليـل هزينه بسيار بالاي آن در توليد نرم افزار غير عملي است .ايجاد زبـان اسـمبلي در صـنعت نـرم افـزار قابليـت اسـتفاده زبـان ماشـين را بهبـود داد. ايـن زبـان بـه برنامه نويسان اجازه مي دهد از نمادهاي قابل فهم تر براي نمـايش دسـتورات زبـان ماشـين اسـتفاده کننـد.1 Coderفصل اول – مقدمههمچنين برنامه نويسان مي توانند نامهايي را براي مکانهاي حافظه به کار برند. اسمبلر ايـن نمادهـا و نامهـا را به دستورات صفر و يک زبان ماشين تبديل مي کند. برنامه نويسان امروزي معمولاً با زبان اسمبلي تنهـا در محيط دانشگاه کار مي کنند، امادر آن زمان اسمبلرها گامي چشمگيردر صـنعت نـرم افـزار محـسوب مي شدند. نوشتن برنامه زمان کمتري مي گرفت و هزينه توليد آن کاهش پيدا مـي کـرد. ايـن زبـان امکـان بروز اشتباه رادر برنامه ها کم مي کرد ودر نتيجه کيفيت برنامه هاي توليدي افزايش مـي يافـت . همچنـين قابليت حمل برنامه به دليل عدم وابستگي به يک الگوي صفر و يک خـاص بهبـود پيـدا مـي کـرد، و در نتيجه ماندگاري برنامه نيز افزايش مي يافت . بنابراين افزايش سطح تجريد از صفر و يک به زبان اسـمبلي باعث بهبوددر هر سه فاکتور اصلي صنعت نرم افزار شد. در واقع اسمبلي ما را از محاسبات ماشـيني بـه سمت محاسبات کاربردي سوق داد.

مطالب دیگر:
📌دانلود نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه 51 ص.DOC📌دانلود نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات 26 ص📌دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص📌دانلود نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص📌دانلود نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده 11 ص📌دانلود نگاهی دیگر به مدیریت زمان 10 ص📌دانلود نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز 52 ص📌دانلود نگهداری مهندسی مدیریت 76 ص📌دانلود هدف از تشكیل هر دفتر اقتصادی 118 ص.DOC📌دانلود هزینه یابی كیفیت در پروژه ها 23 ص📌دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص📌دانلود هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار 22ص📌دانلود یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون📌دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص📌دانلود چارت مدیریتی در شرکت بیسکوئیت گرجی📌دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC📌دانلود چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم 15 ص📌دانلود چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان 143 ص📌دانلود چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت كنیم 20 ص📌دانلود چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید 8 ص📌دانلود چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با كاركنان 35 ص📌دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 90 ص📌دانلود کلاس جهانی تولید📌دانلود کلیات مدیریت📌دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص.DOC